பாதை

அன்பின் கணங்களுக்கும்

கைவிடப்பட்ட கணங்களுக்கும்

நடுவில் உள்ள

மிகமிகமிகமிகமிகமிகச் சிறிய இடைவெளியில்

கற்களும் பூக்களும்

அவரவர் கணங்களில் விழுகின்றன.

நல்லோரும் தீயோரும்

அந்தந்தக் கணங்களில் தோன்றுகிறார்கள்.

அவன் அறியாத ஆயிரம் கணங்கள்

பாதை வழி விரிந்தாலும்

அவன் அறிந்த ஒரு கணம்

எப்போதும் உண்டு.

அக்கணத்தில்

அவனுடைய கவிதை

அவனை அணைத்துக்கொள்ளும்.

(குறிப்பு: 04.03.07 அன்று எழுதிய கவிதை.)

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: