வலி

செயல்கள் எல்லோருக்கும்

எளிதானவைதான்.

எளிதில் முறித்துப் போடும்

ஈர்க்குச்சி

ஒரு எறும்பின் இதயத்தைத்

துளைப்பது போல.

(குறிப்பு: 2006-ல் எழுதியது. தேதி மறந்துவிட்டேன்.)

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: