இரவல்

காலத்தின்
இக்கணத்தில்
நானும் நாங்களும் நாமும்
இங்கிருக்கிறோம்.

இக்கணம் தரும்
மகிழ்ச்சியும் துக்கமும்
எவருக்கும் சொந்தமல்ல.

காலம் தரும் இரவல்.
ஒருவனிடமிருந்து இன்னொருவனுக்கு.
ஒரு கணத்திலிருந்து இன்னொரு கணத்திற்கு.

22.02.2010

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: